Mediacje a negocjacje

Mediacje a negocjacje – jaka jest różnica? W życiu warto stawiać na pokojowe działania. Ale wiemy, że nie zawsze łatwo jest się nam dogadać, bo każdy ma inne poglądy na świat i własne pomysły na wiele kwestii. I stąd rodzą się konflikty. Czy muszą one zawsze oznaczać późniejszą walkę, kłótnię i zgrzyty? Z pewnością nie…

Umiejętność rozwiązywania konfliktów jest we współczesnym świecie pożądana.

Sposobów rozstrzygania sporów można znaleźć wiele, warto jednak promować te, które nie dotyczą użycia siły, a tym samym wykluczają eskalację problemu. Mediacje i negocjacje to właśnie takie niewładcze metody rozwiązywania konfliktów. Znajomość ich zasad może pomóc stosować te techniki w codziennych kontaktach zarówno prywatnych, jak i biznesowych.

Zarówno mediacje, jak i negocjacje to rodzaj dwustronnej komunikacji, prowadzonej przez strony pozostające w sporze, zawsze za obopólną zgodą, mające na celu wypracowanie wspólnego porozumienia i wymagające zaakceptowania przez wszystkich ustalonego rozwiązania.

Dodatkowym atutem pozostaje fakt, że rozwiązania te niosą ze sobą przekonanie o wzajemnych korzyściach. Każda ze stron może się w dowolnym momencie z rozmów wycofać. Ale na tym podobieństwa się kończą. Oba sposoby dążą bowiem do tych samych celów, ale wykorzystują odmienne metody.

Pierwszą z różnic jest to, że o ile w negocjacjach strony samodzielnie dążą do osiągnięcia porozumienia, często przychodzą już na spotkania z własnymi propozycjami do dyskusji, to w mediacjach pojawia się osoba trzecia, bezstronna i zaufana, której podstawowym zadaniem jest pomóc stronom się porozumieć. Oczywiście negocjacje również nie przekreślają możliwości skorzystania z pomocy zawodowych negocjatorów, nie jest to jednak wymóg konieczny, szczególnie gdy sami zainteresowani mają doświadczenie w prowadzeniu tego typu rozmów. Negocjacje często dotyczą stron, które w stosunku do siebie pozostają w jakiejś zależności, dlatego wypracowanie wspólnego rozwiązania leży w interesie wszystkich ich uczestników.

Mediacje natomiast to rozmowy osób, których relacje są bądź zaburzone, bądź w wyniku różnych okoliczności nie ma ich zupełnie. Dodatkowo strony często są skonfliktowane, dlatego potrzebują bezstronnego mediatora, który te rozmowy poprowadzi. Kolejną różnicą między tymi technikami jest to, że rozmowy negocjacyjne nie muszą być poufne i tajne, chyba że strony ustalą inaczej, natomiast mediacje są bezwzględnie, na podstawie art. 183 §2 Kodeksu postępowania cywilnego, poufne, chyba że strony z ważnych powodów zwolnią mediatora z tego obowiązku.

Wszystkie te różnice powodują, że negocjacje i mediacje mają różne zastosowanie.

Te pierwsze najczęściej wykorzystuje się w biznesie, te drugie natomiast pomagają osiągnąć kompromis w sprawach cywilnych, rodzinnych, nawet karnych i mogą być one alternatywą dla postępowania sądowego. Niezależnie od tego jednak, dlaczego i w jakich okolicznościach będziemy chcieli te metody zastosować, warto pamiętać, że pokojowe rozwiązanie konfliktu może okazać się dużo lepsze, szybsze, czasem nawet tańsze od zastosowania innych, siłowych metod.